Mae ein hastudiaethau a gyhoeddwyd sy’n uniongyrchol berthnasol i Gymru ar gael isod.  Mae ymgynghorwyr LE Wales wedi cyfrannu hefyd i lawer o astudiaethau eraill a gyhoeddwyd gan London Economics ac Indecon.

Mae llawer o’n gwaith yn gyfrinachol i’r cleient ac felly nid yw wedi ei gyhoeddi.

Astudiaethau a Gyhoeddwyd

Ffioedd a godir am gymwysterau TGAU a Safon Uwch / Uwch Gyfrannol yng Nghymru (hyd at 2017/18). Mae'r adroddiad hwn ar gyfer Cymwysterau Cymru yn nodi ffioedd arholiadau'r corff dyfarnu, gan ddangos sut y maent wedi newid dros amser a sut maent yn cymharu â ffioedd cyrff dyfarnu sy'n gweithredu yn Lloegr.

Ymchwil ar newidiadau arfaethedig i taliadau gofal cymdeithasol. Asesiad manwl ar gyfer Llywodraeth Cymru (2016) o effaith cost dau fath o ddiwygiad i gyllid gofal cymdeithasol yng Nghymru: cynnydd yn y terfyn cyfalaf a ddefnyddir i benderfynu a yw unigolyn yn hunan-ariannu cost lawn eu gofal preswyl, neu a ydynt yn derbyn cymorth ariannol tuag at hyn gan eu hawdurdod lleol; a chyflwyno diystyried llawn o'r Pensiwn Anabledd Rhyfel mewn asesiadau ariannol ar gyfer codi tâl am ofal cymdeithasol a chymorth. Cyflwynwyd y ddau fath o ddiwygiad wrth gyflawni ymrwymiadau “Symud Cymru Ymlaen” Llywodraeth Cymru.

Talu am Ofal: Adroddiad Cyntaf a Talu am Ofal: Ail adroddiad. Gwnaethom werthuso'r opsiynau ar gyfer diwygio'r system o dalu am wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion ar gyfer Llywodraeth Cymru (2014). Roedd hyn yn cynnwys defnyddio Model Cyllido Gofal LE Wales i gynllunio anghenion ariannu gofal yn y dyfodol o dan nifer o opsiynau polisi, gan gynnwys gofal a ariennir gan dreth a chronfa yswiriant cymdeithasol newydd i Gymru. Roedd y gwaith hefyd yn cynnwys casglu data gan awdurdodau lleol Cymru, casglu data o arolygon ONS, a chyfweliadau ffôn gyda rhanddeiliaid yn ogystal â rhyngweithio â'r Grŵp Rhanddeiliaid Talu am Ofal.

Effaith diwygiadau Lwfans Byw i'r Anabl ar bobl oedran gweithio yng Nghymru ac Effaith diwygiadau i Lwfans Byw i'r Anabl a Lwfans Gweini ar bobl hŷn yng Nghymru. Dwy astudiaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru (2011) a oedd yn cynnwys asesu effeithiau posibl diwygiadau Llywodraeth Glymblaid y DU i Lwfans Byw i'r Anabl a Lwfans Gweini mewn perthynas ag oedran gweithio ac oedolion hŷn yng Nghymru. Roedd y dadansoddiad yn cynnwys rhagamcanion o alw a chost yn y dyfodol ar gyfer y buddion hyn a'r Taliad Annibyniaeth Bersonol arfaethedig yn seiliedig ar fodel carfan ('cohort model')ar gyfer Cymru a ddatblygwyd ar gyfer y dadansoddiad hwn.

Adolygiad o Ofal Seibiant yng Nghymru. Mae'r adolygiad hwn, ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2010, yn cyflwyno data ar wasanaethau gofal seibiant a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru ar gyfer oedolion a phlant /pobl ifanc; yn adrodd am ymgynghoriadau gyda gofalwyr; ac yn cynnig argymhellion polisi. Mae'r argymhellion yn ffurfio sail ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ymchwil i lwfansau a fframwaith ffioedd ar gyfer gofalwyr maeth. Cafodd yr ymchwil hwn, gan LE Wales a Chanolfan Astudiaethau Mabwysiadu a Gofal Maeth Hadley, ei gomisiynu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Nod yr ymchwil oedd darparu dull mwy diffiniedig o amcangyfrif costau magu plentyn i rieni maeth i'w ddefnyddio fel sail ar gyfer pennu lwfansau maethu gofynnol ledled Cymru. Roedd yr ymchwil hefyd yn ystyried materion sy'n berthnasol i'r gwaith o ddatblygu 'fframwaith ffioedd' ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru.

Y dewisiadau a'r rhwystrau a wynebir gan rieni sengl yng Nghymru mewn perthynas â swyddi a hyfforddiant. Nod y gwaith ymchwil hwn yw astudio pwysigrwydd cymharol y gwahanol ddewisiadau a’r cyfyngiadau y mae rhieni sengl yn eu hwynebu yng Nghymru a chreu rhestr gynhwysfawr o’r rhwystrau a wynebir gan rieni sengl sydd am weithio neu dderbyn addysg.  

Astudiaeth Archwiliadol i Effeithiau Newidiadau mewn Perchenogaeth Busnesau ar Gyflogaeth a Chyflogau.Mae'r ymchwil hon yn cynnwys dadansoddiad cyffredinol o'r tueddiadau o ran newidiadau mewn perchenogaeth busnesau, gan ganolbwyntio'n arbennig ar Gymru, ynghyd ag adolygiad manwl o'r dystiolaeth economaidd ac econometrig ynghylch effeithiau newidiadau o'r fath.

Adolygiad ar taliadau am wasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl yng Nghymru. Adroddiad sy’n cynnwys asesiad â gwaelodlin ac sy’n dadansoddi sut mae awdurdodau lleol yn codi tâl ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol dibreswyl ac yn rhoi opsiynau polisi o ran cyflwyno mwy o gysondeb yn y codi tâl hwnnw.

Arloesi yn y diwylliant dŵr yn Lloegr a Chymru. Fel rhan o’r adolygiad annibynnol Cave o gystadleuaeth ac arloesedd mewn marchnadoedd dŵr, cymharodd London Economics arloesedd ar draws gwmnïau dŵr a charthffosiaeth ledled Lloegr a Chymru. Mae’r dadansoddiad hefyd yn cynnwys cymhariaeth ryngwladol o arloesi ac yn asesu'r ffactorau sydd yn rhwystro arloesi a sut y gellir wynebu’r ffactorau hyn.

Gwerthusiad Interim o Cynlluniau Addysgu Cyfrwng Cymraeg. Mae’r gwerthusiad interim hwn wedi cael ei wneud gan LE Wales a Dateb. Prif amcan y gwerthusiad oedd asesu i ba raddau y mae’r Cynllun Ysgoloriaethau i Raddedigion a’r Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Ôl-ddoethurol wedi bod yn llwyddiannus hyd yma ac i nodi unrhyw wersi mewn perthynas â’u gweithrediad a all gael eu defnyddio i gyfrannu at ddatblygiadau yn y dyfodol. Roedd yn cynnwys ymchwil desg a chyfweliadau â rhan-ddeiliaid.

Effaith economaidd buddsoddiadau ar raddfa fawr. Adolygiad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru o dystiolaeth ryngwladol am effaith economaidd buddsoddiadau ar raddfa fawr mewn gwahanol feysydd, yn cynnwys trafnidiaeth, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, addysg ac ynni adnewyddadwy

Dosbarthu arian Cefnogi Pobl yng Nghymru. Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rhoi arian i wasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai sydd wedi eu hanelu at bobl sy’n agored i niwed. Cafodd LE Wales eu comisiynu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i archwilio dichonoldeb cyflwyno mecanwaith yn seiliedig ar fformiwla ar gyfer dosbarthu arian Cefnogi Pobl i awdurdodau lleol. Daw’r ymchwil i’r casgliad bod datblygiad fformiwla ddosbarthu ar gyfer Cefnogi Pobl yng Nghymru yn ddichonol ac os penderfynir mabwysiadu dull o’r fath, y dylai’r dewis ddull fod yn un sy’n seiliedig ar ddadansoddiad ystadegol o anghenion a chostau.

Cynllunio ar gyfer derbyn: hyfforddiant athro cychwynnol ar gyfer athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg. Gwnaethom gynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch dulliau ar gyfer amcanestyniad o nifer y lleoedd hyfforddi athrawon cychwynnol oedd eu hangen ar gyfer athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg, ar sail dadansoddiad o’r cyflenwad a’r galw am athrawon cyfrwng Cymraeg.

Costau darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn sefydliadau addysg uwch . Comisiynwyd London Economics gan CCAUC  i ymgymryd ag astudiaeth i gael amcan manwl o’r costau ychwanegol y gellir eu cysylltu â chyflwyno cyrsiau a modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynwyd ein adroddiad terfynol i seminar y sector addysg uwch yng Nghymru ac wedyn newidwyd y drefniadau ar gyfer y premiwm cyllid cyfrwng Cymraeg gan CCAUC.

Rhagolygon economaidd ar gyfer amcanestyniadau bwlch sgiliau. Adolygiad ar gyfer y Bartneriaeth Sgiliau Dyfodol Cymru o’r rhagolygon economaidd a’r modelau rhagolwg y mae Dysgu ac Addysgu Cymru (ELWa) a’u partneriaid yn eu defnyddio.  Mae ein hadroddiad yn rhestru nifer o argymhellion ynghylch y modd y gellid codi buddion mwy o’r gweithgareddau cysylltiedig â rhagolygon, ac mae’n archwilio’r modd y gellir defnyddio data rhanbarthol a rhagolygon rhanbarthol mewn ymarfer amcanestyniad bwlch sgiliau.

’Modelu'r ystâd Addysg Uwch. Dadansoddiad ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’r rhai sy’n cyfateb iddynt yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, o’r ffactorau sy’n gyrru costau’r ystâd amhreswyl ar gyfer sefydliadau addysg uwch.

Cyfundrefnau cyllid myfyrwyr. Mae’r ymchwil hon a wnaethpwyd ar ran million+ (yn flaenorol yr Ymgyrch ar gyfer Prifysgolion Prif Ffrwd), yn adolygu’r gyfundrefn cyllid myfyrwyr yng Nghymru, ac yng ngwledydd eraill y DU, ac mae’n archwilio’r prif nodweddion tebyg a gwahanol rhwng pob cyfundrefn.  Mae’r astudiaeth yn cynnig data sy’n dangos cynnydd sylweddol rwng 2000 a 2006 yn nifer y myfyrwyr Cymreig sy’n dewis astudio yng Nghymru yn lle Lloegr.

Effeithiau rheoliad amgylcheddol, iechyd a diogelwch ar fusnes.  Gwnaethom ddadansoddiad o effeithiau nifer o reoliadau amgylcheddol ac iechyd a diogelwch ar fusnesau yn y sector cemegolion, gan wneud argymhellion i’r Adran Masnach a Diwydiant o ran gwelliannau yn y rheoliadau.  Roedd ein dadansoddiad yn seiliedig ar gyfres o gyfweliadau gyda busnesau mawr a MBC yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice