Ers ei sefydlu ym 1986, mae London Economics wedi gweithio gydag amrywiaeth o gwmnïau preifat a gyda chyrff cyhoeddus yn cynnwys adrannau’r Llywodraeth genedlaethol, awdurdodau lleol a rhanbarthol a chynulliadau, rheoleiddwyr sector, awdurdodau cystadleuaeth a sefydliadau rhyngwladol fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a’r Banc Ewropeaidd ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu.

Yng Nghymru rydym wedi cynghori amrywiaeth o gleientiaid ac yn ystod ein gwaith rydym wedi cyfweld ac arolygu amrywiaeth eang o randdeiliaid yng Nghymru yn cynnwys adrannau Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau lleol, sefydliadau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach, undebau myfyrwyr ac athrawon, a  chwmnïau yn y sector preifat.

Mae enghreifftiau o’n gwaith i’w gweld isod.

Ffioedd a chyllid gofal cymdeithasol. Ers 2008 rydym wedi cynnal ymchwil i Lywodraeth Cymru ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â ffioedd gofal cymdeithasol a chyllid. Mae hyn yn cynnwys ymchwil ar ffioedd ar gyfer gwasanaethau gofal dibreswyl, mapio gwasanaethau gofal seibiant, rhagamcanion o alw a chostau ar gyfer ystod o opsiynau ariannu gofal hirdymor ac ymchwil ar ffioedd sy'n daladwy i ofalwyr maeth. Mae adroddiadau perthnasol ar gael yn yr adran cyhoeddiadau.

Cyfuno cronfeydd data addysg ar gyfer Cymru. Dros nifer o flynyddoedd, yn fwyaf diweddar yn 2019, rydym wedi cynorthwyo ystadegwyr Llywodraeth Cymru drwy gyfuno cronfeydd data cymwysterau ar gyfer Cymru er mwyn creu cronfa ddata o gyflawniadau dysgu pobl ifanc 14-19 oed yng Nghymru.

Effeithiau economaidd buddsoddi ar raddfa fawr. Adolygiad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru o’r dystiolaeth ryngwladol ynghylch y modd y gall buddsoddi ar raddfa fawr mewn seilwaith ffisegol a deallusol effeithio ar dwf economaidd.  Adolygodd yr astudiaeth dystiolaeth o nifer o wahanol sectorau yn cynnwys ynni adnewyddadwy, cludiant, cyfathrebu, datblygu lleol, addysg blynyddoedd cynnar ac addysg uwch.  

Cyfundrefnau cyllid myfyrwyr. Mae’r ymchwil hon a wnaethpwyd ar ran million+ (yn flaenorol yr Ymgyrch ar gyfer Prifysgolion Prif Ffrwd), yn adolygu’r gyfundrefn cyllid myfyrwyr yng Nghymru, ac yng ngwledydd eraill y DU, ac mae’n archwilio’r prif nodweddion tebyg a gwahanol rhwng pob cyfundrefn.  Mae’r astudiaeth yn cynnig data sy’n dangos cynnydd sylweddol rwng 2000 a 2006 yn nifer y myfyrwyr Cymreig sy’n dewis astudio yng Nghymru yn lle Lloegr.

Effeithiau rheoliad amgylcheddol, iechyd a diogelwch ar fusnes.  Gwnaethom ddadansoddiad o effeithiau nifer o reoliadau amgylcheddol ac iechyd a diogelwch ar fusnesau yn y sector cemegolion, gan wneud argymhellion i’r Adran Masnach a Diwydiant o ran gwelliannau yn y rheoliadau.  Roedd ein dadansoddiad yn seiliedig ar gyfres o gyfweliadau gyda busnesau mawr a MBC yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.      

Rhagolygon economaidd ar gyfer amcanestyniadau bwlch sgiliau. Adolygiad ar gyfer y Bartneriaeth Sgiliau Dyfodol Cymru o’r rhagolygon economaidd a’r modelau rhagolwg y mae Dysgu ac Addysgu Cymru (ELWa) a’u partneriaid yn eu defnyddio.  Mae ein hadroddiad yn rhestru nifer o argymhellion ynghylch y modd y gellid codi buddion mwy o’r gweithgareddau cysylltiedig â rhagolygon, ac mae’n archwilio’r modd y gellir defnyddio data rhanbarthol a rhagolygon rhanbarthol mewn ymarfer amcanestyniad bwlch sgiliau.  

Modelu’r ystâd Addysg Uwch.  Dadansoddiad ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’r rhai sy’n cyfateb iddynt yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, o’r ffactorau sy’n gyrru costau’r ystâd amhreswyl ar gyfer sefydliadau addysg uwch.

Cynllunio derbyn ar gyfer hyfforddiant athro cychwynnol ar gyfer athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg. Gwnaethom gynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch dulliau ar gyfer amcanestyniad o nifer y lleoedd hyfforddi athrawon cychwynnol oedd eu hangen ar gyfer athrawon ysgol cyfrwng Cymraeg, ar sail dadansoddiad o’r cyflenwad a’r galw am athrawon cyfrwng Cymraeg.    

Galluedd sgiliau sylfaenol ar gael yn y gweithlu.  Asesiad ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru o’r dystiolaeth ryngwladol ynghylch galluedd sgiliau sylfaenol y gweithlu er mwyn hysbysu datblygiad polisi yn y maes hwn.

LE Wales

LE Wales

Policy Development

Policy Evaluation

Business Advice