Dadansoddiad o ffactorau sy’n dylanwadu ar gyflawniad dysgu ôl-16 yng Nghymru

Sector: Economics of Education | Education
Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Mawrth, 2022
Math o ddogfen:  
Wedi'i dagio:

Ymchwiliodd yr astudiaeth hon i rôl ffactorau cyd-destunol wrth egluro cyflawniad dilynol ar lefel ôl-16 yng Nghymru. Cyflawnwyd hyn gan ddefnyddio data cyfatebol o amrywiol gasgliadau data addysgol Cymreig a chysylltu gwybodaeth am addysg gyffredinol, dysgu galwedigaethol ac astudiaeth Bagloriaeth Cymru â gwybodaeth o ddata ysgolion uwchradd Blwyddyn 11. Dengys y canlyniadau fod absenoldeb ym Mlwyddyn 11 (cyfran o absenoldebau ac absenoldebau anawdurdodedig) a chyrhaeddiad blaenorol yng Nghyfnod Allweddol 4 yn yrwyr cryf iawn ar gyfer cyflawniad dilynol ar lefel ôl-16. Gwelwyd hyn ar draws amrywiaeth o fesurau cyflawniad a ystyriwyd ar gyfer addysg gyffredinol a rhaglenni galwedigaethol (ar gyfer gwahanol lefelau rhaglenni galwedigaethol). Mae nodweddion eraill fel cymhwyster i gael Prydau Ysgol am Ddim, amddifadedd ardal leol, rhyw ac oedran ar y dechrau hefyd i’w gweld yn chwarae rhan wrth egluro cyflawniad ôl-16.