Cyhoeddiadau

Rhestrir yma gyhoeddiadau sy’n uniongyrchol berthnasol i gleientiaid a rhanddeiliaid yng Nghymru ac a gyhoeddwyd dan frandiau LE Wales, London Economics, neu LE Europe.

Costau Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg Mewn Sefydliadau Addysg Uwch Yng Nghymru

Cleient: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Cyhoeddwyd: Ebrill, 2023

Ym mis Ebrill 2022, comisiynwyd LE Wales gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i gynnal ymchwil ar gost darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yng Nghymru. Nod yr ymchwil oedd pennu a oes costau ychwanegol yn gysylltiedig â chyflwyno darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn sefydliadau a ariennir gan CCAUC yng Nghymru […]

Effaith Economaidd a Chymdeithasol Prifysgol Caerdydd Yn 2020-21

Cleient: Prifysgol Caerdydd
Cyhoeddwyd: Hydref, 2022

Comisiynwyd London Economics i asesu effaith economaidd a chymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn y Deyrnas Unedig , gan ganolbwyntio ar flwyddyn academaidd 2020-21. Amcangyfrifwyd bod cyfanswm yr effaith economaidd ar economi’r DU sy’n gysylltiedig â gweithgareddau Prifysgol Caerdydd yn 2020-21 tua £3.678 biliwn . O’i gymharu â chyfanswm costau gweithredu Prifysgol Caerdydd o tua £573 miliwn […]

Amcangyfrifon Rhagarweiniol O Refeniw Posibl ‘treth Twristiaeth’ Yng Nghymru

Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Medi, 2022

Mewn ymchwil a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth Cymru yn gynnar yn 2021, darparodd LE Wales amcangyfrifon rhagarweiniol o’r refeniw posibl o gymhwyso treth dwristiaeth yng Nghymru. Fe wnaethom ddefnyddio data cyhoeddus ar dwristiaeth yng Nghymru ar gyfer 2019 i amcangyfrif y refeniw posibl o ystod o opsiynau treth dwristiaeth, fel petaent wedi’u cymhwyso ar lefel […]

Dadansoddiad O Ffactorau Sy’n Dylanwadu Ar Gyflawniad Dysgu ôl-16 Yng Nghymru

Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Mawrth, 2022

Ymchwiliodd yr astudiaeth hon i rôl ffactorau cyd-destunol wrth egluro cyflawniad dilynol ar lefel ôl-16 yng Nghymru. Cyflawnwyd hyn gan ddefnyddio data cyfatebol o amrywiol gasgliadau data addysgol Cymreig a chysylltu gwybodaeth am addysg gyffredinol, dysgu galwedigaethol ac astudiaeth Bagloriaeth Cymru â gwybodaeth o ddata ysgolion uwchradd Blwyddyn 11. Dengys y canlyniadau fod absenoldeb ym […]

Costau a Manteision Cyflwyno’r Cod Ymarfer Awtistiaeth

Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Gorffennaf, 2021

Comisiynodd Llywodraeth Cymru LE Wales i asesu costau a manteision cyflwyno Cod Ymarfer Statudol ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol (“busnes fel arfer”) a gyda chyflwyno deddfwriaeth sylfaenol. Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021.

Pwysau Gweithredol a Chost Tymor Byr I Ganolig Sy’n Effeithio Ar Ofal Cymdeithasol Yng Nghymru

Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Mawrth, 2021

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno rhagamcanion o wariant cyfredol net gan awdurdodau lleol ar wasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2018/19 i 2022/23. Mae’r rhagamcanion yn cwmpasu gwasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer gwahanol grwpiau oedran (plant, oedolion o oedran gweithio a phobl hŷn) ac yn ystyried gwariant net (hy heb gynnwys incwm […]

Defnyddio Cyllid Ychwanegol Ar Gyfer Gofal Cymdeithasol

Cleient: Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd: Mawrth, 2021

Comisiynodd Llywodraeth Cymru LE Wales i asesu effeithiau posibl nifer o opsiynau polisi ar gyfer defnyddio cyllid ychwanegol a godir o ardoll bosibl neu ddewis arall. Mae’r opsiynau arfaethedig a aseswyd gan LE Wales yn cynnwys tri opsiwn ar gyfer gwrthbwyso’r taliadau am wasanaethau gofal cymdeithasol preswyl ac amhreswyl i oedolion sy’n cael eu talu […]

Sefyllfa Gofal Hirdymor COVID-19 Yng Nghymru – 15 Mehefin 2020

Cleient: International Long-term Care Policy Network (ILPN)
Cyhoeddwyd: Mehefin, 2020

Mae’r adroddiad hwn yn defnyddio’r dystiolaeth sydd ar gael gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac Arolygiaeth Gofal Cymru i ddogfennu effaith COVID-19 ar dderbynwyr gofal hirdymor yng Nghymru. Mae’r ddogfen ar gael trwy dudalen COVID-19 y Rhwydwaith Polisi Gofal Hirdymor Rhyngwladol yma , a sefydlwyd ym mis Mawrth 2020 fel casgliad cyflym o adnoddau a […]