Latest

a:

Costau Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg Mewn Sefydliadau Addysg Uwch Yng Nghymru

Ym mis Ebrill 2022, comisiynwyd LE Wales gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i gynnal ymchwil ar gost darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn sefydliadau addysg uwch (SAUau) yng Nghymru. Nod yr ymchwil oedd pennu a oes costau ychwanegol yn gysylltiedig â chyflwyno darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn sefydliadau a ariennir gan CCAUC yng Nghymru […]

a:

Effaith Economaidd a Chymdeithasol Prifysgol Caerdydd Yn 2020-21

Comisiynwyd London Economics i asesu effaith economaidd a chymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn y Deyrnas Unedig , gan ganolbwyntio ar flwyddyn academaidd 2020-21. Amcangyfrifwyd bod cyfanswm yr effaith economaidd ar economi’r DU sy’n gysylltiedig â gweithgareddau Prifysgol Caerdydd yn 2020-21 tua £3.678 biliwn . O’i gymharu â chyfanswm costau gweithredu Prifysgol Caerdydd o tua £573 miliwn […]

a:

Amcangyfrifon Rhagarweiniol O Refeniw Posibl ‘treth Twristiaeth’ Yng Nghymru

Mewn ymchwil a gynhaliwyd ar ran Llywodraeth Cymru yn gynnar yn 2021, darparodd LE Wales amcangyfrifon rhagarweiniol o’r refeniw posibl o gymhwyso treth dwristiaeth yng Nghymru. Fe wnaethom ddefnyddio data cyhoeddus ar dwristiaeth yng Nghymru ar gyfer 2019 i amcangyfrif y refeniw posibl o ystod o opsiynau treth dwristiaeth, fel petaent wedi’u cymhwyso ar lefel […]

a:

Dadansoddiad O Ffactorau Sy’n Dylanwadu Ar Gyflawniad Dysgu ôl-16 Yng Nghymru

Ymchwiliodd yr astudiaeth hon i rôl ffactorau cyd-destunol wrth egluro cyflawniad dilynol ar lefel ôl-16 yng Nghymru. Cyflawnwyd hyn gan ddefnyddio data cyfatebol o amrywiol gasgliadau data addysgol Cymreig a chysylltu gwybodaeth am addysg gyffredinol, dysgu galwedigaethol ac astudiaeth Bagloriaeth Cymru â gwybodaeth o ddata ysgolion uwchradd Blwyddyn 11. Dengys y canlyniadau fod absenoldeb ym […]

a:

Costau a Manteision Cyflwyno’r Cod Ymarfer Awtistiaeth

Comisiynodd Llywodraeth Cymru LE Wales i asesu costau a manteision cyflwyno Cod Ymarfer Statudol ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol (“busnes fel arfer”) a gyda chyflwyno deddfwriaeth sylfaenol. Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng Rhagfyr 2020 a Mawrth 2021.